Întreprinderea Silvo-Cinegetică MANTA-V
15 Septembrie – 2018 „Ziua lucrătorului din Silvicultură”
14.09.2018

           În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.405din 19.06.1995, în a treia sîmbătă din luna septembrie a fiecărui an a fost instituită sărbătoarea profesională a lucrătorilor din silvicultură – „Ziua lucrătorului din silvicultură”.

            Cu această ocazie, administraţia  ÎS „ÎSC „Manta-V”, felicită întregul colectiv din cadrul întreprinderii, precum şi pe toţi colegii din această ramură, urîndu-le sănătate, succese, noroc şi voie bună, pentru a putea servi în continuare pădurii şi întregii societăţi .  La mulţi ani fericiţi! Mai jos vă vom prezenta nişte date succinte despre fondul forestier naţional şi cel administrat de ÎS „ÎSC „Manta-V”, pentru ca toţi cetăţenii raionului Cahul să cunoască mai bine rolul şi funcţiile acestei întreprinderi, precum şi a pădurilor gestionate de aceasta, cu scopul sensibilizării societăţii privind importaţa pădurilor, silvicultorilor, educaţiei eco – forestiere şi a protejării fondului forestier indiferent de cine este administrat(stat, APL sau privat).

            Conform evidenţelor oficiale, fondul forestier naţional constituie 13,2 % din teritoriul R.Moldova, din care 86,6% se află în proprietatea statului, 12,7% sunt deţinute de primării şi doar 0,7% de proprietari privaţi, ceea ce în total constituie 446,6 mii ha, cu mult sub media europeană(circa 30%). Volumul total al masei lemnoase pe picior din pădurile R.Moldova constituie circa 48 milioane metri cubi. Creşterea medie a pădurilor constituie 3,3 metri cubi/an/hectar, iar creşterea medie totală constituie circa 1,3 milioane metricubi/an.

             Întreprinderea de Stat „Întreprinderea Silvo Cinegetică „Manta-V” este situată la sudul R.Moldova pe teritoriul administrativ al raionului Cahul în raza primăriilor Cucoara, Badicul Moldovenesc, Larga Nouă, Huluboaia, Tătărăşti, Baurci – Moldoveni, Zîrneşti, Roşu, Andruşul de Jos, Andruşul de Sus , Luceşti, Cotihana, Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Găvănoasa, Pelinei şi oraşul Cahul. Întreprinderea a fost constituită în baza ordinului nr.124 din 01.06.1999 al A.S.S „Moldsilva”. Suprafaţa actuală a întreprinderii este de 7274,31 ha. Pădurile întreprinderii sunt încadrate integral în grupa I funcţională „Păduri cu funcţii speciale de protecţie” . Speciile de arbori din compoziţia actuală a pădurilor întreprinderii sunt: salcîmul – 60%, stejarii – 18%, nucul – 7%, salcia – 6%, răşinoasele – 6%, frasinul – 1%  şi diverse – 2%...

            Din punct de vedere geomorfologic teritorial ÎS „ÎSC „Manta-V” se încadrează în două raioane geomorfologice: Dealurile Tigheciului şi Cîmpia Prutului Inferior. Teritoriul întreprinderii se încadrează în zona cu climă continentală moderată cu un uşor deficit de precipitaţii în cursul anului. După raionarea geobotanică a R.Moldova teritoriul ÎS „ÎSC „Manta-V” aparţine zonei de silvostepă, cu clima continentală cu temperatura medie anuală 11,2 ºC, cantitatea de precipitaţii medii anuale 494 mm şi o perioadă de vegetaţie de 210 zile.

            Pentru satisfacerea cerinţelor multiple ale societăţii faţă de pădure, reflectate în obiectivele social economice şi ecologice, pădurile trebuie organizate şi conduse structural. Pentru pădurile întreprinderii obiectivele sunt:

-          păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor;

-          păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climaterici şi industriali dăunători;

-          funcţia de recreare atribuită pădurilor – parc şi alte păduri de recreere;

-          păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier.

            Pentru menţinerea şi chiar îmbunătăţirea funcţiilor atribuite acestor păduri, pădurea necesită a fi cultivată din momentul înfiinţării ei, prin lucrări de îngrijire şi conducere(degajări, curăţiri, rărituri, lucrări de igienă, elogaj etc.) şi ulterior prin aplicarea tratamentelor, pentru regenerarea pădurii îmbătrînite şi asigurarea continuităţii pădurii, astfel întreg procesul devenind un act de cultură de primă importanţă.

            Pe lîngă producţia de lemn, care constituie produsul de bază al pădurii, fondul forestier al ÎS „ÎSC „Manta-V” mai furnizează o serie de alte produse valoroase cum sunt: vînatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale, resursele melifere, seminţele forestiere, furaje, etc. În anul 2017 întreprinderea a avut cea mai mare cotă de recoltare a mistreţului şi a încheiat sezonul de vînătoare cu cel mai bun rezultat pe toată Agenţia „Moldsilva”.

          Pentru asigurarea echilibrului ecologic pe întreg Pămîntul şi pentru perpetuarea omenirii este urgent nevoie de a mari suprafeţele împădurite(mai ales în zonele noastre de Sud), deoarece pădurea a salvat omenirea de la un dezastru total pînă în momentul de faţă, dar procesul de despădurire nu mai poate continua, pentru că omenirea riscă să dispară fără această bogăţie naturală dată de la bunul Dumnezeu numită – pădure. Cu respect, administraţia  ÎS „ÎSC „Manta-V” !

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.