Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

Întreprinderea de Stat „ Întreprinderea Silvo-cinegetică „Manta-V" este succesor în drept  si obligatiune al Întreprinderii de Stat „Întreprinderii Silvo-cinegetică „Manta-V" . Constituirea Î.S.S.C. „Manta - V" s-a făcut în baza fostului ocol silvic Larga - 4362 ha, fostul ocol silvic Prut - 1729 ha, parţial din ocolul silvic Slobozia - 34 ha, parţial ocolul silvic Vulcăneşti - 1046 ha şi terenuri noi primite în fondul forestier de la alţi deţinatori.  ÎS „ÎSC „Manta - V" la data de 01.01.2016 gestionează o suprafaţă totală a fondului forestier de 7303,0 ha, arondată în 5 sectoare de maiştri, amplasată în raza administrativ - teritorială a raionului Cahul. Conform Legii nr. 1538 din 25.02.1998 „Privind Fondul Ariilor Protejate de Stat", ÎS „ÎSC „Manta - V" deţine 5 arii naturale protejate de stat.

Principalele genuri de activitate a Întreprinderii de Stat sunt:

      - silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe;

      - intermediere pentru vînzarea materialului lemnos;

      - administrarea şi gestionarea fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi altor obiecte ce constituie patrimoniul aflat în gestiunea Întreprinderii, care să asigure:

a)dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere;

b)intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, de reglare climaterică şi a altor funcţii ale pădurilor în scopul sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător;

c)regenerarea extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora;

d)aplicarea unui complex de măsuri, privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor lor ecologice şi social - economice;

e)continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor silvice;

      - aplicarea regimului silvic şi exercitarea controlului departamental (inclusiv a prevederilor art. 21 din Codul Silvic nr. 887-XIII din 21.06.96 cu modificările şi completările ulterioare)asupra aplicării acestuia în toate pădurile fondului forestier, precum şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia (în arealul de activitate al întreprinderii);

      - asigurarea pazei pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare.

     - asigurarea creşterii, recoltării şi comercializării materialului forestier de reproducere;

     - aplicarea schemelor şi tehnologiilor de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor neregenerate şi degradate;

      - plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi gestionarii acestora;

     - acordarea asistenţei metodologice şi tehnice proprietarilor de păduri, de perdele forestiere de protecţie, de alte tipuri de vegetaţie forestieră, la plantarea şi gospodărirea acestora;

      - administrarea şi gospodărirea fondului cinegetic, executarea controlului departamental în acest domeniu;

      -  colectarea produselor accesorii ale pădurii;

Întreprinderea poate desfăşura şi alte activităţi (de caracter social, economic, ecologic ş.a.), care nu contravin scopurilor statutare şi legislaţiei în vigoare. Întreprinderea este agent economic şi desfăşoară activitate de întreprinzător pe baza proprietăţii ce i-a fost transmisă în gestiune. Detalii_ISC_Manta_V.pdf